C14356 中五 荃灣或者九龍公共地方 數學 每小時學費 150-200

  • 學生班級:中五
  • 補習科目:數學
  • 補習地區:荃灣或者九龍公共地方
  • 每星期堂數:4_次
  • 每節補習時間:1.5_小時
  • 預算每小時學費: $150-200
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:補習科目:毅進數學(同普通中學數學冇乜分別) 中文卷

發佈回覆