C14503 小二 天水圍嘉湖山莊景湖居 跟功課, 全科 每小時學費 150-170

  • 學生班級:小二
  • 補習科目:跟功課, 全科
  • 補習地區:天水圍嘉湖山莊景湖居
  • 每星期堂數:3_次
  • 每節補習時間:2_小時
  • 預算每小時學費: $150-170
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:1. 小朋友理解能力較低,想搵一D老師教法係容易明D 2. 有耐心

發佈回覆