C15670 小三 石硤尾邨 英文 每小時學費 200-300

  • 學生班級:小三
  • 補習科目:英文
  • 補習地區:石硤尾邨
  • 每星期堂數:2_次
  • 每節補習時間:1.5_小時
  • 預算每小時學費: $200-300
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:1. 星期六及日 10-12 2. 希望老師可以幫小朋友打好英文基礎 (拼音)小一既野都唔記得  

發佈留言