C16714 學前 Meifoo 英文 每小時學費 150-200

  • 學生班級:學前
  • 補習科目:英文
  • 補習地區:Meifoo
  • 每星期堂數:1_次
  • 每節補習時間:1_小時
  • 預算每小時學費: $150-200
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:young啲冇乜經驗都冇問題,口語會話為主,希望發音會標準的

發佈回覆