C18415 小五 tsuen wan 英文 每小時學費 550

  • 學生班級:小五
  • 補習科目:英文
  • 補習地區:tsuen wan
  • 每星期堂數:1_次
  • 每節補習時間:1.5_小時
  • 預算每小時學費: $550
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:Class:year 5 Remarks/Other requirements: prefer native, weekday or weekend

發佈留言