C15672 中六 屯門寶田邨 英文, 通識 每小時學費 150-200(每位每小時)

  • 學生班級:中六
  • 補習科目:英文, 通識
  • 補習地區:屯門寶田邨
  • 每星期堂數:2_次
  • 每節補習時間:2_小時
  • 預算每小時學費: $150-200(每位每小時)
  • 學生程度:補底
  • 特別要求:係兩個女學生,價錢可以再議,最好有筆記或者你講我地抄 分開專科專補

發佈留言