C22351 中四 般咸道 (西營盤地鐵站 Exit C 5 mins walk arrived) 數學 每小時學費 200

  • 學生班級:中四
  • 補習科目:數學
  • 補習地區:般咸道 (西營盤地鐵站 Exit C 5 mins walk arrived)
  • 每星期堂數:2_次
  • 每節補習時間:1.5_小時
  • 預算每小時學費: $200
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:1.大學生, 可教埋econ更好 2.可上課時間:Every Friday around 1800 to 1930/ 1830 to 2000, Every Sat 1100 to 1230

發佈留言